Ban Lo 142  tại trung tâm Phường Trưng Nhị cung day voi UBND, mat tien 5m, dai 20m